Eesti metsandus: poliitikad ja nende eesmärgid | Metsa ABC
Eestis on majandatavat metsamaad 1 925 500 hektarit, mis moodustab 44,5 protsenti riigi kogu maa pindalast (ilma Passita). Puistud hõlmavad kokku 1 850 100 aakrit (umbes 95% metsamaa ost). Varude kogumaht on 286,8 miljonit SCM ehk 155 SCM hektari kohta. Juurdekasvu hinnangud varieeruvad olenevalt arvutusmeetoditest, kuid tõenäoliselt peaksid need jääma vahemikku 9,2–9,8 miljonit SCM (majandatud metsamaa). Metsa ABC on Eestis asuv metsandusettevõte, mis pakub juba ligi kaks aastakümmet erinevaid metsateenuseid, sealhulgas metsakinnistute ost-müük.

Varasemad ja praegused poliitikud

Metsandusel on oluline roll sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisel, maaelu arengu edendamisel ja avalikkusele töökohtade loomisel. Sellest tulenevalt on Eesti metsapoliitika esmane eesmärk kaitsta metsi, tagades samas nende tootlikkuse, stabiilsuse ja bioloogilise mitmekesisuse. 20. oktoobri 1993. aastal Riigikogus heakskiidetud metsaseadus sätestab Eesti metsapoliitika põhialused. Mets on käesoleva seaduse kohaselt määratletud kui keskkond, kuhu kuuluvad põõsad, ray metsad, puud ja muud seal kasvavad taimed, samuti seal elavad loomad. 


Eesti metsatööstus organiseeriti 1990. aastate alguses eelkõige nõukogudeaegsete organisatsioonide baasil. Üleminek turumajandusele ja uutele keskkonna normidele oli pikk ja väljakutseid pakkuv ning sai selgeks, et tööstus vajab aja jooksul täielikku ümberkorraldust. Olulisemad väljakutsed olid avaliku metsa majandamise korraldamine, hea tasakaal metsa tootmise ja -hoiu vahel ning erametsaomanike abistamine. Keskkonnaministeerium otsustas 1995. aasta alguses luua Eesti metsanduse kasvuprogrammi, mille üheks ülesandeks oli riikliku metsapoliitika kujundamine, et kiirendada metsatööstuse arengut ja tugevdada alust seadusandlikele reformidele. .

Eesti metsa strateegia väljatöötamisel olid peamised eesmärgid järgmised:

metsa osakonna (FD) volituste ja ülesannete määratlemine;

mitmesugused seadusandlikud lähenemisviisid erametsanduse rahastamiseks;

puidutöötlemise tööstuse riikliku toetuse ümberhindamine;

metsamajanduse pikaajalise elujõulisuse hindamine

30. septembril 1996 anti avalikule arutelule Eesti metsanduspoliitika lõplik kavand. Teksti kirjutamisel aitasid kaasa mitmete ministeeriumide, organisatsioonide ja asutuste esindajad. Dokumendi 121 sõnastus oli aluseks käesoleva strateegia metsandusalase sisu koostamisel.

Poliitika eesmärgid

Eesti metsapoliitika tõdeb, et Eesti metsad on kõrge keskkonna- ja ökoloogilise väärtusega nii liigirikkuse, maastiku, loodusliku puistu struktuuri kui ka muude tegurite poolest. Mõned ökosüsteemid võivad olla ülemaailmse tähtsusega. Seda väärtust kaitstakse vastavalt Eesti kohustustele täita rahvusvahelisi kokkuleppeid. Metsapoliitika seevastu lähtub ideest, et Eesti metsasektoril on palju potentsiaali anda materiaalseid ja sotsiaalseid eeliseid ning selle potentsiaali kasutamist julgustatakse seni, kuni kaotsi ei lähe muud väärtused ja hüved. või halvenenud. Kolmandaks on ülioluline, et praegused tegevused ei piiraks tulevastele põlvkondadele kättesaadavate hüvede hulka ja mitmekesisust.

Eesti metsanduspoliitika eesmärgid on järgmised:

 • Saavutada metsanduse tegevuse jätkusuutlikkus, mille all mõistetakse metsade ja maa majandamist ja kasutamist sellisel viisil ja kiirusega, mis säilitab nende bioloogilise mitmekesisuse, taastumisvõime, tootlikkuse ja elujõu ning potentsiaali nii praegu kui ka tulevikus. tulevikus täita majanduslikke, ökoloogilisi ja sotsiaalseid funktsioone kohalikul, riiklikul ja ülemaailmsel tasandil, kahjustamata teisi ökosüsteeme.

 • Parandada metsamajandamise efektiivsust, mis hõlmab nii efektiivsema esmatootmise tagamist kui ka oluliste metsapõhiste kaupade ja teenuste efektiivsemat kasutamist.


Pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal ja metsaseaduse vastuvõtmist 1993. aastal on poliitilised eesmärgid muutunud konkreetsemaks:

 • Tagada metsakasutuse pikaajaline elujõulisus, valides iga puistu jaoks kõige tõhusama kasutamise strateegia, majandades samas metsi nii, et see ei takistaks vajaduse korral edaspidist kasutamist.

 • Vähemalt 20% metsadest tuleks majandada kaitse- või kaitsemetsana, lähtudes nende keskkonna-, kultuuri-, esteetilisest, teaduslikust ja ajaloolisest väärtusest.

 • Rakendada metsamajandamise praktikate raiekulud nii palju kui võimalik, kusjuures lõppraie peamiseks viisiks on lageraie ning turberaied ja valikraie piirduda aladega, kus metsa kui elavat ökosüsteemi tuleb pidevalt säilitada.

 • Vähendage lageraie istutamist, jättes varasemaga võrreldes rohkem ruumi tuha, kase ja muude lehtpuude looduslikuks uuenemiseks; tõhustada majanduslikel ja keskkonna kaalutlustel leht- ja segapuistute kasvatamist ning lõpetada endisele põllumaale üleni okaspuupuistute istutamine.

 • Tagada optimaalne proportsioon (ca 2:1) lõpp- ja parandus tunnetuse käigus hangitud puidukoguste vahel ning teha parendusraiet ainult vältimatute metsakasvatuslike vajaduste korral, arvestades nii nende raiete ärilisi kui ka keskkonnamõjusid. .

 • Eelistada metsa stabiilsust ja sanitaartingimusi, tagades selle läbi metsakaitse nõuete range järgimise ja metsakasvatus tehnikate kasutamise.

 • Julgustada metsaomanikke (sh riigimetskondi kui metsaomaniku esindajaid) kasutama metsi igal võimalikul viisil, säilitades seeläbi külades kõrge tööhõive taseme, jälgides maaelu ning andes kogukonnale ja metsaomanikule lisaraha. .

 • Erametsanduse kasvule kaasa aitamine, sh erametsaomanike nõustamine, ühendamine ja koolitamine, samuti nende koostöö ja otseabi koordineerimine Stale metsandus programmide kaudu. Viimane peab hõlmama kõiki metsaomanikke ja kasvama riigi metsapoliitika teostamise esmaseks tööriistaks.

 • Maksud Strateegia (maksud, hinnad, kännu tasud, tariifid jne) väljatöötamine ärataks kohalikes ärimeestes metsanduse vastu huvi ja tagaks selle konkurentsivõime.


MetsaABC pakub erametsaomanikele metsateenuseid, mis põhinevad pikaajalisel ja lühiajalisel koostööl. Samuti tegelevad nad metsakinnistute ostu-müügiga eraomanikelt. Võtke Metsa ABC-ga ühendust juba täna, et saada rohkem teavet nende metsateenuste kohta! Lisateabe saamiseks külastage meie saiti - www.metsaabc.ee 


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Populaarsed metsandusega seotud KKK-d Eestis | Metsa ABC

Puiduhakke kasutamine aias | Metsa ABC

Types, Pros & Cons of Clear-Cutting | metsaABC